بنابراین بیمه نامه تمام خطر نصب بیمه نامه ای است كه برای نصب ماشین آلات ، راه اندازی ، تست و دوره نگهداری مورد بهره برداری قرار میگیرد و تأمین جامع و كافی در مقابل خطراتی است كه به هنگام نصب و تست  تأسیسات و ماشین آلات پروژه های صنعتی و تولیدی از قبیل فولاد، ذوب آهن، خطوط راه آهن ، كارخانه ها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها ، خطوط انتقال نیرو، خطوط لوله نفت و گاز، فعالیتهای نساجی، شیمیایی ، پتروشیمی، سیستمهای مخابراتی، اسكله‌های نفتی و … را تحت پوشش قرار میدهد .

بیمه شدگان در این بیمه نامه ها عبارتند از كارفرما،پیمانكار و پیمانكاران جزء و تامین كنندگان تجهیزات .

مدت بیمه :

مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه گذار میتواند دوره آزمایش (راه اندازی) و دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد .

بیمه نامه های فوق خسارات فیزیكی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را در مقابل تمام خطرات جبران می نماید مگر اینكه خطراتیكه منشاء حادثه بوده اند در بیمه نامه مستثنی شده باشند.

بخش یک – کار موضوع قراداد:

 • اقلام موردنصب (شامل ارزش جایگزینی  اقلام نو  مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امكان از مبلغ پیمان جدا میشود)

 • هزینه حمل(درصورت وجود و امكان تفكیك از ارزش اقلام مورد نصب)

 • حقوق و عوارض گمركی(درصورت وجود و امكان تفكیك از ارزش اقلام مورد نصب)

 • هزینه نصب (مطابق پیمان)

 • كارهای ساختمانی

 • تجهیزات ساختمانی /  نصب

 • ماشین آلات ساختمانی/ نصب

 • مصالح یا اقلام تهیه شده توسط كارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود)

 • تعدیل

 • برداشت ضایعات (با تعیین حد غرامت)

 • اموال موجود درمحل كار یا درمجاورت آن متعلق یا دراختیار صاحبكار (با تعیین حد غرامت )

بخش دوم : مسئولیت در قبال اشخاص ثالث TPL (Third Party Liability)

بیمه نامه های تمام خطر مهندسی عبارتست از پوشش بیمه ای نسبت به جان و مال اشخاص ثالث كه در نتیجه كار و اجرای پروژه محتمل است به آنها آسیب وارد گردد، اشخاص ثالث در این بیمه نامه ها اشخاصی تلقی

میگردند كه جزء كاركنان  كارفرما ،پیمانكار و پیمانكار جز، و یا هر موسسه وابسته دیگر از طریق قرارداد نباشند .