صنعت

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول ھستند.

 این بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می دھد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه – اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی- تحت پوشش این بیمه خواھند بود. به موجب این بیمه ، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و ھمچنین ھزینه پزشکی آنان قابل پوشش می باشد.

بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر 20 زیررشته می باشد که عبارتند از:

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد ، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تھیه و تدوین گردیده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای مھندسین

این بیمه در جھت برقراری تأمین حرفه ای مھندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان ھای نظام مھندسی استان ھا، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شھرسازی و شماره امضاء شھرسازی از شھرداری می باشند، در برابر مالکین ساختمان ھا، اشخاص ثالث (شامل ھمسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی،(جانی و مالی) عرضه شده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی

این بیمه به منظور جبران خسارت ھای مالی احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

این بیمه به منظور جبران خسارت ھای مالی احتمالی ناشی از مسئولیت نمایندگان بیمه صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده کننده از پارکینگ ھای عمومی و خصوصی خودرو به وجود آید، ممکن است مسئولیت خسارت بر عھده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه نامه کلیه خسارت ھای رخ داده در پارکینگ ھای عمومی و خصوصی را جبران می نماید.

بیمه مسئولیت مدنی تورھا

در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ دھد، خسارات آن بر عھده صاحبان آژانس مسافرتی می باشد. بیمه مسئولیت آژانس ھای مسافرتی (ویژه تورھای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت ھای جانی احتمالی برای مسافران تورھای سیاحتی و زیارتی صادر می شود.

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که در طول مراجعه بیمار به مرجع درمانی برای وی رخ می دھد. از این رو بیمه مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت این مدیران طراحی شده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر

مدیران و ناجیان استخرھا مسئول حفظ زندگی افرادی ھستند که از استخر استفاده می کنند.

بیمه مسئولیت حرفه ای شھربازی

مدیر شھربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه ھا برای استفاده کنندگان رخ می دھد را بر عھده دارد. این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه ھای شھربازی صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای ھتل داری

براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در ھتل یا مسافرخانه بیمه می گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواھد شد.

بیمه مسئولیت مھدکودک

مدیران مھدکودک ھا در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مھدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در مھدکودک ھا، بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مھدکودک ھا صادر می شود.

بیمه مسئولیت مدیر سینما

مدیران سالن ھای سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده کننده سالن ھا مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این سالن ھا، بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران سالن ھای سینما، کنسرت و اجلاس صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ھا

مدیران رستوران ھا و استراحت گاه ھای ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده کننده از فضا و تجھیزات آنھا مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این مکان ھا، بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران ھا و استراحت گاه ھای ساحلی صادر می شود.

بیمه مسئولیت نگھبانان مسلح بانک ھا

بیمه مسئولیت نگھبانان مسلح بانک ھا، کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات نگھبانان مسلح بانک ھا را تحت پوشش قرار می دھد.

بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران

مسئولیت کلیه خسارت ھای وارده بر خودروھا در طول مدتی که در تعمیرگاه ھا ھستند بر عھده صاحبان تعمیرگاه ھا می باشد. این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه ھای مجاز صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

این بیمه به منظور پوشش مسئولیت خسارات مالی ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

این بیمه به منظور پوشش خسارت ھای مالی احتمالی ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران برای افراد ثالث صادر می شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل

این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات جانی ناشی از مسئولیت مراقبین در منزل صادر می شود.

اسکرول به بالا