بیمه شخص ثالث


بیمه‌ شخص ثالث که شامل  وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ می گردد در تاریخ بیست‌ و نهم‌ دیماه ‌ 1347 شمسی به‌ تصویب ‌رسید تا مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گزار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ را که در نتیجه‌ حوادث‌ ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌ موتوری ایجاد می گردد ، مورد بیمه‌ قرار دهد. 

بیمه شخص ثالث

خطرات‌ مورد تعهد :

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است :

 • تصادف ، سقوط ، آتش‌سوزی یا انفجار خورو بیمه‌ شده 

 • خسارتهایی كه از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود 

 • پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارزش دیه نقص عضو موقت كه توسط قاضی تعیین می‌شود 

 • جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی 

 • جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث 

پوشش تكمیلی : 

پوشش بیمه حوادث سرنشین برای جبران خسارتهای جانی وارد به رانندگان خودرو تنظیم گردیده است

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است :

 • خسارت‌های ناشی از خطرات اجتناب ناپذیر (فورس ماژور) از قبیل: جنگ، سیل، زلزله

 • خسارت های وارده به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه

 • خسارت های وارده به بیمه‌گزار یا کالاها، اموال، اجناس، ساختمانها و وسایل نقلیه تحت مالکیت یا تصرف بیمه‌گذار

 • خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه

 • خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتیویته

 • خسارت‌های وارد به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه

 • خسارت‌های ناشی از محكومیت جزایی و پرداخت جرایم

 • خسارت‌های ناشی از حوادثی كه در خارج از كشور اتفاق می‌افتد مگر اینكه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد

اسکرول به بالا