پوشش بیمه نامه:

–   خسارت مادي وارده به هر بويلر و مخزن تحت فشار كه مشخصات آنها در جدول مشخصات بيمه نامه ذكر شده به اضافه خسارت به ساير اموال بيمه گزار

–    مسئوليت بيمه گزار جهت جبران خسارت اموالي كه به وي تعلق ندارد و در اثر انفجار بويلر و يا مخزن تحت فشار بوجود آمده باشد.

–    مسئوليت بيمه گزار براي خسارت بدني به اشخاص ثالث،غير از آنهايي كه در استخدام و يا اعضاي خانواده بيمه گزار مي باشند.

ضمن اینکه خسارت وارد به سایر اموال متعلق به بیمه شده، شخص ثالث مالی و جانی ، در نتیجه انفجار و فروپاشی بویلر و ظروف تحت فشار را نیز در بر می گیرد. لیکن این بیمه نامه خطرات ناشی از آتش سوزی را متعاقب انفجار را استثناء می نماید همچنین خطرات طبیعی مانند طوفان و زلزله  از استثنائات این بیمه نامه میباشد  که ممکن است این خطرات را بوسیله الحاقیه به بیمه نامه اضافه نمود.

خطرات عمده:

همانگونه که از نام بیمه نامه مشخص است خطرات اصلی تحت پوشش این بیمه نامه انفجار و در هم فرو ریختن می باشد که در نتیجه ازدیاد فشار داخلی و یا عدم  وجود آب ایجاد می گردد ، تعریف این واژه ها به شرح زیر است:

انفجار :

پارگی شدید و ناگهانی ماشین بوسیله فشار نیروی بخار داخل یا سایر سیالات ( بجر فشار گاز جاری شعله ور شده مگر اینکه بصورت کتبی توافق شده باشد) که موجب جابجایی هر یک از اجزاء ماشین با هم با دفع شدید محتوا می گردد.

فروپاشی یا درهم فروریختن :

از شکل طبیعی افتادن خطرناک و ناگهانی ( اعم از اینکه با از هم گسیختگی همراه باشد یا نباشد) هر یک از اجزاء ماشین به سبب فشار مچاله شدن در نتیجه فشار بخار یا سایر سیالات ( بجز فشار گاز جاری FLUE شعله ور شده مگر اینکه بصورت کتبی توافق شده باشد).

استثنائات بيمه نامه :

عمده ترین استثنائات در این بیمه نامه عبارتند از خسارات یا مسئولیتهای ناشی از :

– آتش سوزي بر اثر انفجار-انفجار گاز جاری FLUE مگر اینکه بصورت کتبی توافق شده باشد

– تست هیدرولیک، سایر تست ها مازاد حداکثر فشار مجاز در ماخذ بازرسی

– تنظیم عمدی شیر ایمنی بالاتر از حد تعیین شده ، نقص لوله ها، هزينه هاي تعمير و جايگزيني ناشي از پوسیدگی ، پارگی ، زنگزدگي و نظاير آن

سرمایه بیمه شده :

  • خسارات مادی ( ارزش بویلر و ظروف تحت فشار)

  • اموال مجاور ( حد غرامت)

  • اشخاص ثالث (حد غرامت)

بعضی از این بیمه نامه ها فقط نمایان گر سرمایه بیمه شده برای سه پوشش می باشند. در این موارد جبران غرامت، جبران تابع چنین ترتیبی است تا سرمایه بیمه نامه تهی گردد ، برای مثال اگر همه سرمایه بیمه شده کاملا” مورد استفاده قرار بگیرد، خسارت مادی، پوششی برای اموال مجاور و اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت.