بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه های عمر و سرمایه گذاری

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از تركیـب بیمه هـای به شـرط فـوت و بیمه هـای به شـرط حیـات تـشكیل یافتـه اسـت.
به موجـب این بیمه نامـه علاوه بر پوشش بیـمه عمـر ، سرمایه ای برای آینده بیمه گذار نیز فراهم می گردد .

سرمایه مذكور می تواند برای تأمـین مـواردی از قبیل : تهیه مسكن ، هزینه ازدواج ، هزینه های تحصیلی و … مورد استفاده قرار گیرد .

بیمه های مختلط برای مدت معین صادر می گردد ، شرکت بیمه در این بیمه نامه تعهد می نماید در صورتی كه بیمه شده در طــول مــدت قــرارداد فوت نـماید ، مبلغ بیـمه را به استفاده كنندگان پرداخت نماید .
در صورتیکه  بیمه شده در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد مبلغ بیمه به خود بـیمه شده و یا استفاده كنندگان بیمه نامه پرداخت میگردد .
با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده در مقابل تورم فرضی آینده مصون می گردد .

مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری عبارتند از:

درصورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه ، سرمایه فوت بیمه نامه با احتساب تعدیلات به علاوه سرمایه محاسبه شده تا زمان فوت به استفاده كنندگان پرداخت می گردد .

درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه ، سرمایه محاسبه شده بیمه نامه به استفاده كننده پرداخت می گردد .

نکته : مشاركت در منافع بیمه نامه در پایان هر سال مالی و پس از تشكیل ترازنامه مربوطه تعیین و درصورت تحقق آن، 85% منافع مذكور به عنوان سرمایه اضافی به سرمایه مندرج در بیمه نامه ( با احتساب تعدیلات سالانه ) افزوده می گردد . شایان ذكر است مشاركت در منافع بیمه نامه های عمر قطعی نبوده و تابع عملكرد مالی شركت خواهد بود .

درصورت انصراف بیمه گزار از ادامه قرارداد بیمه ، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت میگردد
دریافت وام حداكثر تا میزان 90% ارزش بازخرید پس از گذشت 2 سال از تاریخ شروع و با نرخ بهره 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مصوبه بیمه نامه امكان پذیر است .
امكان دریافت سرمایه محاسبه شده بیمه نامه در پایان مدت قرارداد به صورت مستمری كه دریافت آن می تواند به صورت مادام العمر و یا با مدت زمان معین به انتخاب بیمه گزار صورت پذیرد .
مبلغ مستمری براساس روش دریافت آن محاسبه شده و از زمان انقضای مدت بیمه نامه آغاز می گردد .
چه كسانی به این بیمه نامه نیاز دارند ؟
كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به این بیمه نامه نیاز دارند .

موارد الزام قانونی بیمه نامه:

برای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد .
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممكن است خطرات در یكی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد :

پوشش تكمیلی فوت بر اثر حادثه :

درصورت دریافت این پوشش تكمیلی چنانچه بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه بر اثر حادثه فوت نماید، سرمایه فوت بیمه نامه به 3 برابر افزایش می یابد .

پوشش تكمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از كار افتادگی :

با این پوشش تكمیلی، درصورتی كه بیمه شده به هر دلیل دچار از كارافتادگی كامل و دائم گردد ، پس از بررسی و تأیید پزشك قانونی و نیز تأیید پزشك معتمد بیمه گر ، از پرداخت باقیمانده حق بیمه معاف خواهد گردید.
این پوشش تنها درصورتی قابل اخذ خواهد بود كه بیمه گزار ، شخص واحدی بوده یا بیمه نامه بصورت گروهی از طریق سازمان ، نهاد یا هر بیمه گزار حقوقی دیگری برای كاركنان خریداری گردد .

پوشش تكمیلی بیماری های تحت پوشش :

درصورت دریافت پوشش مذكور بیمه گزار درصورت ابتلا و یا بروز هریك از بیماری های سكته قلبی ، سكته مغزی، جراحی عروق كرونر ( قلب )،‌ انواع سرطان و پیوند اعضای بدن ، می تواند از سرمایه این پوشش استفاده نماید.

خطرات متمم :

موارد زیر درصورتی كه با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود :

خطر مسافرت : هیچ یك از خطرات ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه ( هوایی، زمینی، ریلی و دریایی ) در مسابقات، پروازهای اكتشافی، هرنوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی ، پرش با چترنجات ( سقوط آزاد ) ، هدایت كایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور ، مشمول این قرارداد نمی باشد.
درصورت بروز خطر و فوت بیمه شده در موارد فوق ، بیمه گر فقط مبلغ سرمایه محاسبه شده را تا روز حادثه پرداخت خواهد نمود .

خطر جنگ : درصورتی كه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری كه جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط سرمایه محاسبه شده بیمه نامه را تا روز حادثه می پردازد.

چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشكیلات نظامی تحت هر عنوان به عملیات جنگی اعزام شود، بیمه نامه از تاریخ اعزام بیمه شده به حالت تعلیق درخواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد.

در صورت مورد فوق ، بیمه گر فقط سرمایه محاسبه شده بیمه نامه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
بیمه نامه معلق،‌ شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت كشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد، به وضعیت عادی (اولیه) تبدیل می شود .

استثنائات بیمه نامه :

خطر های زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد :

چنانچه بیمه شده در اثر خودكشی یا اقدام به خودكشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد ، فوت نماید ، فقط سرمایه محاسبه شده بیمه نامه به استفاده كنندگان پرداخت میگردد مگر اینكه وراث قانونی بیمه شده با دلایل محکم ثابت نمایند كه خودكشی غیر ارادی بوده است .
درصورتی كه استفاده كننده یا بیمه گزار تعمداً به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه به سایر استفاده كنندگان به نسبت تعیین شده در بیمه نامه یا درصورت عدم اعلام استفاده كننده، متناسب با سهم الارث به وراث قانونی، پرداخت خواهد شد .

چنانچه بیمه شده در اثر شركت در فعالیتهای مجرمانه فوت كند، بیمه گر هیچ گونه تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت نخواهد داشت ، مگر آنكه در مراجع قانونی اثبات شود كه بیمه شده قصد دفاع مشروع از خود را داشته یا مشاركت در فعالیت مجرمانه به وی تحمیل شده باشد .

شرایط عمومی بیمه نامه:

سن بیمه شده از بدو تولد و حداكثر 67 سال تمام
مدت بیمه نامه حداقل 5 سال و حداكثر 30 سال (مدت قرارداد + سن بیمه شده ≤70)
سرمایه فوت سال اول بیمه نامه حداقل000ر000ر10 ریال و حداكثر 000ر000ر000ر1 ریال
بیمه گذار می تواند سرمایه فوت بیمه نامه را به صورت ثابت یا صعودی با ضریب معینی انتخاب نماید .
بیمه گذار می تواند حق بیمه را نیز همانند سرمایه فوت به صورت ثابت یا صعودی با ضریب معینی پرداخت نماید . محدودیتی در ضریب تعدیل سالانه حق بیمه و سرمایه فوت وجود ندارد .
حق بیمه سال اول ، سرمایه فوت سال اول ، ضریب تعدیل سالانه حق بیمه و سرمایه فوت توسط بیمه گذار تعیین و متناسب با آن سرمایه پایان مدت محاسبه می گردد. (با افزایش مدت بیمه نامه ، سرمایه پایان مدت افزایش اما حق بیمه تغییر نمی یابد .)
ترتیب پرداخت حق بیمه می تواند به صورت ماهانه ،سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یكجا انتخاب شود .
سود تضمین شده بیمه نامه برای 5 سال اول قرارداد معادل 13% می باشد و بعد از آن در پایان هر دوره 10 ساله ، سود تضمینی جدید با توجه به آئین نامه مصوب بیمه مركزی ایران ، مورد بازنگری قرار گرفته و مجدداً اعلام خواهد شد .
انجام معاینات پزشكی در این بیمه نامه برای سرمایه فوت بیشتر از 000ر000ر200 ریال یـا سن بیمه شده بالاتر از 50 سال اجباری بوده و در سایر موارد پاسخ های ارائه شده توسط بیمه شده به پرسش های پزشكی مندرج در پیشنهاد و اعلام نظر پزشك معتمد هر یك از واحدهای اجرایی ملاك انجام معاینه پزشكی خواهد بود .

مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری :

درصورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه، سرمایه فوت بیمه نامه با احتساب تعدیلات به علاوه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا زمان فوت به استفاده كنندگان پرداخت می گردد .
در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه ، ذخیره ریاضی بیمه نامه به استفاده كننده پرداخت می گردد .
در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه ، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت می گردد .

نکته : ذخیره ریاضی بیمه نامه از پایان ماه اول شروع قرارداد ساخته می شود و قابلیت بازخریدی دارد .

درصورتی كه پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تأخیر افتد به یكی از طرق زیر رفتار خواهد شد :

درصورت فوت بیمه شده : بیمه گر باید برای تأمین خطر فوت بیمه شده ، حق بیمه خطر فوت بعلاوه هزینه های اداری و بیمه گری را به طور كامل از ذخیره ریاضی ایجاد شده بیمه نامه تا تاریخ فوت كسر نموده و تا زمانی كه ذخیره ریاضی برای تأمین این هزینه ها كافی باشد ، پوشش خطر فوت بیمه نامه با تعهد سرمایه فوت در تاریخ وقوع بعلاوه مانده ذخیره ریاضی به قوت خود باقی می ماند .

درغیر اینصورت پوشش خطر فوت بیمه نامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت لیكن ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فوت را به استفاده كننده پرداخت می نماید .

درصورت حیات بیمه شده : بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیركرد مربوطه ، بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد یا تقاضای باز خرید بیمه نامه را بنماید .

امكان دریافت ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان مدت قرارداد می تواند به صورت مستمری در دو حالت زیر پرداخت گردد :

مستمری مادام العمر
مستمری قطعی با مدت زمان معین (به انتخاب بیمه گزار )
توضیح : مبلغ مستمری براساس روش دریافت آن محاسبه شده و از زمان انقضای مدت بیمه نامه آغاز می گردد .

تغییرات بیمه نامه (الحاقیه ها ):

بیمه گذار میتواند با موافقت بیمه گر، پس از گذشت حداقل یك سال از شروع بیمه نامه و در ابتدای هر سال بیمه ای ، تقاضای تغییر در سرمایه فوت ، حق بیمه ، ضرایب تعدیل آنها و مدت بیمه را با رعایت سایر شرایط قرارداد نماید .

اسکرول به بالا