بیمه مسئولیت مدنی چیست

بیمه مسئولیت مدنی عمومی مخصوص بیمه مسئولیت مدنی عمومیکارمندان شرکت می باشد که در صورت هر گونه خسارت یا اتفاقی بیمه گزار که طرف کارفرما می باشد , مسئول بررسی و رسیدگی به وضعیت کارمندان می باشد در متن زیر درباره بیمه مسئولیت مدنی توضیحاتی داده شده است که با هم می خوانیم :
هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی ، به دیگر افراد جامعه خسارتی وارد آید بیمه مسئولیت مدنی عمومی تحقق می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان زیان خصوصی می توان نام برد .
مثال: مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی که خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیان آور می تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است
مثال: بیمه مسئولیت مدنی عمومی در حرفه پزشکی که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارده به بیمار شامل دیه پرداخت نماید.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد.
بازار هدف این بیمه نامه کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که دیگران تحت عناوینی همچون کارگر یا کارمند و به طور کلی کارکنان (اعم از قراردادی، روزمزد، استخدامی، پیمانی و یا…) در فعالیت های شغلی گوناگون برای او کار می کنند و در ازای آن دستمزد دریافت می کنن و رابطه آنها کارفرما- کارگری/ کارفرما – کارمندی است و امکان مسئول شناخته شدن کارفرما در قبال کارکنان درحوادث ناشی از کار وجود دارد.
 از این رو ، این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـها، سازمان ها ، کارخانـجات و کارگاه هایی که در امور تولید ، تعمیرات و خـدمات فـعال هـستند  و نیز مجـریان پروژه های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی و تجاری می توانند درخواست کنند.
در این بیمه نامه، نوع رابطه کاری میان بیمه گزار و کارگر آسیب دیده که می تواند رسمی ، قراردادی ، پیمانی یا روزمزد باشد ، تأثیری بر تعهدات بیمه گر در بیمه نامه نداشته و مشروط به این که پیش از صدور بیمه نامه در فرم پیشنهاد، اطلاعات کاملی در این باره به بیمه گر ارائه شده و بیمه گر با صدور بیمه نامه با آگاهی از این موضوع موافقت کرده باشد.
این بیمه نامه بسته به این که نوع فعالیت کارفرما چیست، به سه دسته تقسیم می شود :
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های صنعتی، خدماتی، تولیدی
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی
  • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های ساختمانی
در هر سه دسته از بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، و در صورت درخواست بیمه گزار ، پوشش های تکمیلی / اضافی زیر برای افزایش گستره پوشش های بیمه نامه یا حدود تعهدات آن به بیمه گزار قابل ارائه است :

پوشش اضافی دیه دوم یا بیشتر کارکنان

پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در مأموریت های خارج از کارگاه
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در اماکن وابسته به کارگاه
تکمیلی تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث در حین ایاب و ذهاب کارکنان
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی در قبال کارکنان
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی مهندسان ناظر و مشاور در قبال کارکنان
پوشش تکمیلی پرداخت خسارت (غرامت فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی) بدون رأی دادگاه مشروط به این که مسئولیت بیمه گزار از نظر کارشناس بیمه گر محرز باشد
پوشش تکمیلی جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پوشش اضافی مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از بیمه گزار از محل تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
پوشش تکمیلی حوادث وارد به شخص بیمه گزار و مسئولیت بیمه گزار در قبال کارفرما، پیمانکار و مهندسان ناظر و مشاور در محل کار
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گزار
پوشش اضافی تعهد پرداخت افزایش احتمالی دیه پس از بروز حادثه مرتبط با موضوع فعالیت بیمه گزار
پوشش اضافی پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان از روز ششم بعد از حادثه تا روز نودم مشروط به بستری شدن در مراکز درمانی
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال کارکنان ناشی از بروز حادثه در حین انجام فعالیت های غیرمرتبط با فعالیت اصلی
پوشش تکمیلی مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال اتباع خارجی غیرمجاز (در حال ارائه این پوشش تکمیلی ممنوع است
پوشش تکمیلی اهمال غیرعمدی کارکنان نسبت به یکدیگر در اثر بروز حوادث مربوط به موضوع این بیمه نامه
پوشش تکمیلی عدم اعمال قاعده نسبی در صورت اعلام نشدن افزایش احتمالی تعداد کارکنان نسبت به تعداد مندرج در بیمه نامه   ( حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش )
اسکرول به بالا