عبارتست از پوشش بیمه ای نسبت به جان و مال اشخاص ثالث كه در نتیجه كار و اجرای پروژه محتمل است به آنها آسیب وارد گردد، اشخاص ثالث در این بیمه نامه ها اشخاصی تلقی میگردند كه جزء كاركنان كارفرما ،پیمانكار و پیمانكار جز، و یا هر موسسه وابسته دیگر از طریق قرارداد نباشند.