مدت بیمه : حداكثر یكسال میباشد كه میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد