صنعت

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

پوشش مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان دربرگیرنده حوادث حین كار است . مفهوم حوادث حین كار عبارتست از:

 • اتفاقی ، ناگهانی و حوادث خارجی غیر قابل انتظار

 • در بین ساعات كاری ، در راه به محل كار یا برگشت ؛ ناشی از اجرای كار و در طی زمان كار و موضوع استخدام (درصورتیکه مسئولیت کارفرما 

 • محرز شناخته شود )

 • منجر به صدمات جانی شود

 • صدمات وارده و علت حادثه مرتبط باشند

این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی بیمه‌گزار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد .

بدین معنی كه چنانچه در جریان انجام كار در محل كار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به كاركنان بیمه‌گزار وارد آید و مسئولیت بیمه‌گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد ، خسارت وارده جبران خواهد شد.

منظور از جبران غرامات بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشكی و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان می‌باشد .

توضیحات درباره ” نوع استخدام ” :

همچنین از آنجائیكه ارتباط قراردادی فی‌مابین كارفرما و كارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودكننده مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث كار نمی‌باشد، این بیمه‌نامه كلیه كاركنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، ‌روزمزد، قراردادی كه بصورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه‌ای دارد .

در این بیمه‌نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه ، چنانچه كاركنان بیمه‌گزار متغیر باشند الزامی جهت ارائه اسامی ‌كاركنان به بیمه‌گر نمی‌باشد .

بیمه نامه دراصطلاح بصورت بی نام صادر می شود ، مگر در مواردی كه با توجه به نوع كار ، بیمه‌گزار از كاركنان ثابت استفاده می‌نماید و ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه‌گزار مقدور باشد .

در مجموع اینگونه نتیجه‌گیری می‌گردد كه صدور بیمه‌نامه مسئولیت مدنی در برابر كاركنان،‌ بدون ذكر اسامی‌كاركنان و با تعریف كامل محدوده زمانی و مكانی مورد بیمه میسر است .

با توجه به موارد فوق‌الذكر ، اساساً این بیمه‌نامه بدون ذكر اسامی بیمه‌شدگان صادر می‌گردد و لذا برای هر پروژه خاص یك بیمه‌نامه صادر می‌گردد و مشخصات موضوع كار و محدوده محل كار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج گردد .

یكی از نكات بسیار مهم این بیمه‌نامه عبارت است از اینکه با اخذ پوششهای اضافی (کلوزها) و پرداخت حق بیمه متعلقه ، گسترده نمودن پوشش بیمه نامه امکان پذیر می باشد.

انواع پوشش ها :

 پوشش غرامات جانی و هزینه های پزشکی :

 • پوشش غرامات جانی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث کار که به دلیل قصور یا اهمال غیرعمدی توسط کارکنان بیمه گزار درمحدوده مکانی تحت پوشش به وقوع پیوسته باشد ( با توجه به تعریف بیمه نامه مسئولیت مدنی این کلوز ، حوادثی که مسئولیت بیمه گزار درآن محرز نمی باشد را تحت عنوان حوادث غیرمرتبط با کار نیز پوشش می دهد )

حوادث نقلیه موتوری :

 • پوشش بیمه ای برای حوادث نقلیه موتوری خارج از کارگاه  (جهت مشاغلی مطرح میگردد که از وسائل نقلیه موتوری جهت انجام ماموریت های خارج از کارگاه بهره میگیرند ، لذا همراه این پوشش اخذ پوشش ماموریت خارج ازکارگاه نیزالزامی می باشد )

 • پوشش غرامات جانی وهزینه های پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری (راهسازی وساختمانی ) درمحدوده مکانی تحت پوشش

پوشش محل اقامت کارکنان :

 • پوشش بیمه ای برای محل اقامت و ماموریتهای خارج ازکارگاه  (حتی در صورت بی نام بودن ماهیت بیمه نامه ، باید لیست کارکنانی که به ماموریت میروند در بیمه نامه درج گردد )

پوشش اماکن کارگاهی :

 • پوشش بیمه ای در اماکن وابسته به کارگاه (در موردمشاغلی که دارای مراکز وابسته مانند: خوابگاه ، حمام ، نمازخانه، رستوران ، مرکز فروش و … مطرح میگردد . )

پوشش عوامل پیمانکاری :

 • پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران اصلی، فرعی ، مهندس ناظر و مشاور (جهت مشاغلی در نظر گرفته می شود که با توجه به وسعت کار یا تخصصی شدن آن دارای شاخه های پیمانکاری میباشد.)

 • پوشش بیمه ای غرامات جانی وهزینه های پزشکی وارده به کارکنان پیمانکاران اصلی، فرعی ، مهندس ناظر و مشاور( درصورتیکه بیمه گزار مقصر شناخته شود )

 • پوشش بیمه ای حوادث شخص کارفرما و پیمانکار که نسبت به اخذ بیمه نامه اقدام نموده اند .

 • پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه (صرفاً با احراز مسئولیت بیمه گزار از سوی بیمه گر )

 • جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه (صرفاً براساس صورت حسابهای درمانی ممهور به مهر بیمارستان ، مرکز درمانی ویا پزشک معالج )

 • پوشش بیمه تامین مطالبات سازمان تامین اجتماعی وسازمانهای مشابه (با توجه به سرمایه اخذ شده قابل جبران میباشد)

پوشش اشخاص ثالث در پروژه :

 • پوشش صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه (ویژه کارخانجات وفعالیتهای ساختمانی وعمرانی) اشخاص ثالث اشخاصی تلقی میگردند كه جزء كاركنان  كارفرما ،پیمانكار و پیمانكار جز، و یا هر موسسه وابسته دیگر نباشند .

 • تعهد بیمه گر جهت جبران نقص عضو ( پرداخت دیه دوم ) (با توجه به سرمایه اخذ شده قابل جبران میباشد)

 • پوشش افزایش تعهدات بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت

 • پوشش پرداخت غرامت روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه

اسکرول به بالا