بیمه نامه تاخیر در راه اندازی (DSU) :

بیمه نامه جامع پروژه (CPI)در قراردادهای EPC  که تابعی از  قراردادهای BOO و BOT است  كارفرما تصریح مینماید ،  پیمانكار درمقابل كارفرما برای تاخیرات زمانی در پروژه مسئول می باشد ، علاوه بر این نیز كارفرما به موجب تصریحات قراردادهای وام ملزم می باشد كه ریسك های مالی خود را تا حد امكان به بیمه گران منتقل نماید.

بر همین اساس بیمه نامه تاخیر در راه اندازی (DSU) طراحی گردیده تا بخشی از درآمد را كه كارفرما نیازمند است بر اساس آن بدهی را تامین و آن بخش از سود پیش بینی شده ، تحقق یابد را پوشش دهد .

این بیمه در واقع تامین گسترده ای برای تاخیرات ناشی از خسارات فیزیكی در نتیجه خطراتی كه در بیمه نامه های نصب، مقاطعه کاری و حمل به وقوع می پیوندد ، می باشد  به هر صورت این بیمه نامه خساراتی را كه در سایر حوادث مندرج در استثنائات به وقوع پیوسته باشد و در نتیجه محدود به حوادث خسارات فیزیكی تحت پوشش نباشد را نیز پوشش نمی دهد .

حد غرامت این بیمه نامه :

سطح غرامت این بیمه نامه محدود به موارد تعیین شده از قبیل هزینه های ثابت و تامین بدهی و سود خالص بدست آمده ناشی از درآمد برای كارفرمایان (در صورتیکه تاخیری صورت نمی پذیرفت ، کسب می گردید) می باشد ، همچنین هزینه های افزایشی كار برای مثال هزینه های اضافی كه منطقا“  توسط كارفرمایان بمنظور جلوگیری از تاخیر در پروژه متحمل می شوند را نیز شامل می شود.

فرانشیز این پوشش بصورت زمانی در بیمه نامه اعمال میگردد ، زمان بیمه نامه با شروع پروژه آغاز  و با اتمام تست (مثلا“ سی روز) به پایان می رسد. پوشش این بیمه نامه به هر صورت بین دوره PAC (دوره ضمانت )  تا FAC (تحویل نهایی) را شامل نمی گردد ، برای این دوره می بایستی از پوشش بیمه عدم النفع استفاده  نمود.

پوشش بیمه نامه تاخیر در راه اندازی (DSU)  را برای خطرات عمده مانند زلزله و همچنین تامین كنندگان مواد و تجهیزات (تولید كنندگان كه در پروسه تولید مواجه با حادثه شده اند و تجهیزات به موقع به سایت نمی رسند و موجب تاخیر در تولید میگردند الصاق نمود.

اسکرول به بالا