بیمه نامه عدم النفع :

بیمه نامه عدم النفع یكی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری است که هرگاه بر اثر یكی از خطرات تحت پوشش در بیمه نامه ای که خسارات فیزیکی را تحت پوشش قرار می دهد ،  خط تولید یك كارگاه یا كارخانه با توقف ناخواسته مواجه شود ، به تبع بیمه نامه اصلی پوشش عدم النفع ناشی از توقف کار را بعد از یک دوره انتظار پرداخت می کند.

بیمه نامه عدم النفعبیمه عدم النفع پیرو بیمه نامه های دیگری مانند بیمه های شكست ماشین آلات صادر میگردد ، هدف از این بیمه نامه عبارتست از ارائه پوشش  برای منافعی كه می بایستی حاصل میگردید و در اثر خسارت فیزیكی وارد به ماشین آلات و توقف در تولید حاصل  نگردیده است ، جبران می نماید.

حدود پوشش برای عدم النفع بوسیله بیمه عبارتست از :

  • ناشی از خسارت وارده به اموال و در نتیجه حادثه بوجود آمده باشد
  • خسارت وارده به اموال بایستی موثر در جریان تولید باشد
  • خسارت وارده به اموال بایستی در محل بیمه شده باشد

نکته :خسارات غیر مستقیم كه بلافاصله و به سبب حوادث بیمه شده ایجاد نشده باشند ، تحت پوشش بیمه نامه نخواهند بود ، برای مثال افزایش توقف ناشی از عدم وجود سرمایه 

پوشش های اضافی همچون مشتریان و تامین كنندگان نیز به این بیمه نامه قابل الصاق می باشد.

امروزه اغلب پوشش ها جبران كننده فقدان  سود بهره برداری و برای هزینه های ثابت كه به دلیل وقوع توقف كاهش نمی یابند ، می باشد ، كه مجموع سود بهره برداری و هزینه های ثابت همان سود ناخالص می باشند.

در موارد توقف در تولید كه منجر به خسارت خواهد شد ، بیمه گر بر اساس هزینه های بیمه شده با کسر هزینه های انتظار ( فرانشیز )  جبران خسارت خواهد كرد.

علاوه بر آن این بیمه نامه هزینه های اضافی كه در جهت خسارات غیر مستقیم عدم النفع را كاهش می دهد جبران می نماید. برای مثال هزینه ساختمان های موقت ، شیفت های اضافه كاری ،هزینه های اضافی جهت حمل تجهیزات آسیب دیده با هواپیما . . .

به هر صورت بیمه گذار موظف است با حسن نیت ، هر چه سریعتر نسبت به رفع خسارت و شروع به بهره برداری اقدام نماید ، سرمایه بیمه ایی این بیمه نامه معمولا“ معادل یكسال پوشش بیمه ایی است.

مدت بیمه نامه عدم النفع :

 حداكثر یكسال میباشد كه میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تمدید گردد و در عمل پوشش بیمه ای BI ادامه خواهد داشت تا زمانی كه خسارت مالی وارده به پایان برسد. البته مدت پوشش جبران خسارت عدم الفنع بایستی در بیمه نامه مشخص گردد

سرمایه مورد بیمه :

سرمایه مورد بیمه در بیمه نامه عدم النفع عبارت است از سود ناخالص (ناویژه) كه از برگشت سرمایه كالای تولید شده و یا كاركرد (خدمات) ارائه شده در دوره عملیات حرفه بیمه شده برای مدت دوازده ماه پیوسته (معمولاً برای سال مالی ) بدست می‌آید كه به طریق زیر محاسبه میگردد :

بهای تمام شده كالای فروش رفته – فروش سالیانه = سود ناخالص سالیانه

موجودی كالای آخر دوره – (خرید خالص + موجودی كالای اول دوره) = بهای تمام شده كالای فروش رفته

اسکرول به بالا